Inne publikacje


 
Załączone pliki, gotowe do pobrania, są czworakiego rodzaju:
  1. skany – z rozszerzeniem TIF,
  2. pliki ze składu otrzymane od wydawcy – z rozszerzeniem PDF,
  3. skany skonwertowane do formatu PDF – z rozszerzeniem TIF.PDF,
  4. pliki źródłowe RTF, skonwertowane przeze mnie do formatu PDF – z rozszerzeniem RTF.PDF.

Tylko pliki trzech pierwszych rodzajów są w pełni zgodne z wersją drukowaną. Dołożyłem starań, aby w plikach RTF.PDF uwzględnić korektę wykonaną na etapie składu, ale nie mogę dać gwarancji, że została uwzględniona w całości. Poprawiłem za to zauważone w druku błędy i opuszczenia.

Spośród publikacji, których tytuły są wyróżnione niebieskim kolorem, niektóre też są gotowe do pobrania ze stron ich wydawców. Warto wyklikać niebieski napis i sprawdzić.

Monografie

Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, ss. 336. Pobierz TIF.PDF (22 513 kB)
Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku. Warszawa: PWN, 2008, ss. 284.
Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 188. [Współautorzy: Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski. Tłumaczenie czeskie: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce, Ostrava: Ostravská univerzita, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, ss. 200]. Pobierz PDF (1603 kB)
Z historii antyleksykografii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 170. [Wydanie drugie, uzupełnione, 2021].

Podręczniki

Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa: PWN, 2002, ss. 240.

Artykuły naukowe

O kilku sposobach użycia terminu „leksem” (w:) Studia gramatyczne VIII. Wrocław: Ossolineum, 1987, s. 89–98.
Porządek alfabetyczny jako narzędzie leksykografa (w:) Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, red. Z. Saloni. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1987, s. 57–72.
Projekt porównawczej siatki haseł słowników języka polskiego (w:) Studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni. Wrocław: Ossolineum, 1988, s. 75–95.
Collins Cobuild English Language Dictionary i jego definicje (w:) Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, red. Z. Saloni. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1989, s. 325–340.
O zdaniach z przyczyną logiczną i zdaniach z logicznym skutkiem. Prace Filologiczne XXXIV, 1989, s. 173–186.
Interpunkcja szeregów we współczesnym języku polskim (w:) Język. Teoria — Dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków. WSP Kielce, 1990, s. 75–90.
Niektóre problemy oceny adekwatności gramatyk (na przykładzie fragmentu gramatyki Szpakowicza) (w:) Studia gramatyczne IX. Wrocław: Ossolineum, 1990, s. 55–72.
Lemmatization Algorithms for Dictionary Users. A Case Study. International Journal of Lexicography, vol. 5, no 3, 1992, pp. 199–220.
Struktura gramatyczna słownictwa w polsko-angielskim słowniku minimum na tle struktury gramatycznej SJPDor. (w:) Prace Językoznawcze. Filologia Polska 16. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1992, s. 39–50. Pobierz TIF (756 kB)
Nowe definicje w „Nowym słowniku języka polskiego”. Poradnik Językowy, 1994, nr 9, s. 1–14.
Polszczyzna mówiona, nieobecna w słownikach (w:) Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa i W. Śliwiński. Kraków: Universitas, 1994, s. 89–95. [Współautorka: Anna Kłosińska]. Pobierz TIF (560 kB)
A new Polish-English dictionary: methodology and sources (w:) Bilingual Lexicography in Poland, red. J. Wawrzyńczyk. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej, 1995, s. 56–71. [Współautorka: Jadwiga Linde-Usiekniewicz].
Budowa haseł, Zawartość słownika (w:) Inny słownik języka polskiego PWN, red. nacz. M. Bańko, t. 1–2. Warszawa: PWN, 2000, s. VIII–LV.
Co jest niewłaściwego w czasownikach niewłaściwych? (w:) Nie bez znaczenia. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001, s. 55–66.
Peryfrazy w naszym życiu. Poradnik Językowy, 2002, nr 9, s. 3–23. Pobierz PDF (158 kB)
Słownik jako książka popularnonaukowa (w:) O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek i M. Zaśko-Zielińska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 13–23. Pobierz TIF (847 kB)
Słownik języka polskiego Erazma Rykaczewskiego — pierwszy popularny słownik polszczyzny. Prace Filologiczne XLVII, 2002, s. 7–26. Pobierz RTF.PDF (206 kB)
Poznaj słownik po okładce. Teksty informacyjno-reklamowe wydawców na okładkach słowników. Poradnik Językowy, 2003, nr 8, s. 3–21. Pobierz PDF (120 kB)
Słowniki ortograficzne w Polsce — fenomen socjologiczny. Prace Filologiczne XLVIII, 2003, s. 7–32. Pobierz RTF.PDF (228 kB)
Stan i perspektywy współczesnej polskiej leksykografii jednojęzycznej (w:) Językoznawstwo w Polsce, red. S. Gajda. Opole: PAN, Uniwersytet Opolski, 2003, s. 127–142. Pobierz TIF (1082 kB)
Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika. Prace Filologiczne XLIX, 2004, s. 7–21. Pobierz TIF (942 kB)
Inwencja i konwencja w tworzeniu porównań (na podstawie Korpusu Języka Polskiego PWN) (w:) Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, red. J. Liberek, S. Mikołajczak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, 2005, s 53–65. Pobierz TIF (809 kB)
Circulus vitiosus — circulus odiosus. Uwagi o cyrkularności w definicjach słownikowych (w:) Manuscula linguistica. In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, red. K. Rymut i in. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2006, s. 21–34. Pobierz PDF (116 kB)
Habent sua fata libelli. O Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Prace Filologiczne LI, 2006, s. 17–30. Pobierz PDF (82 kB)
O słowach znie-kształ-co-nych. Poradnik Językowy, 2006, nr 9, s. 17–23.
Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego — przybliżenie drugie (w:) Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska. Kraków: Lexis, 2007, s. 9–21. [Współautorzy: Piotr Żmigrodzki, Bogusław Dunaj, Renata Przybylska].
Dlaczego torreador? (w:) Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, red. M. Kita. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2008, s. 297–309. Pobierz RTF.PDF (796 kB)
Dlaczego wow? (w:) Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, red. G. Dąbkowski. Warszawa: Plejada, 2008, s. 9–21. Pobierz PDF (249 kB)
O normie i błędzie. Poradnik Językowy, 2008, nr 5, s. 3–17. [Przedruk w: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberek, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2019, s. 213–227].
O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach (w:) Nowe studia leksykograficzne II, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska. Kraków: Lexis, 2008, s. 151–161.
Opozycja przednich i tylnych fonemów samogłoskowych a znaczenie polskich onomatopei. LingVaria, 2008, nr 2 (6), s. 61–77. Pobierz PDF (265 kB)
Should the computer mouse click differently in Polish? (w:) Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas. Ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischen Linguistik, red. Ch. Voss, A. Nagórko. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2009, s. 177–185.
Słowniki jako przedmiot żartów i parodii (w:) Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. G. Dąbkowski, D. Lewandowska-Jaros. Warszawa: ASPRA-JR, 2009, s. 35–47. Pobierz PDF (98 kB)
Jak opracować słownik afektonimów? (w:) Etnolingwistyka a leksykografia, red. W. Chlebda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 67–81. Pobierz PDF (326 kB)
Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników. Poradnik Językowy, 2010, nr 4, s. 5–25.
The Polish Cobuild and its Influence on Polish Lexicography (w:) A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. A Festschrift for Patrick Hanks, red. G.-M. de Schryver. Kampala: Menha Publishers, 2010, s. 323–332. Pobierz PDF (676 kB)
Dlaczego polskie myszy klikają po angielsku? (w:) Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, red. A. Kwiatkowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 267–278. [Rozszerzona wersja artykułu: Should the computer mouse click differently in Polish?, zob. wyżej]. Pobierz PDF (291 kB)
Jubileusz i jubilat w polszczyźnie (w:) Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 303–314.
Männer und Frauen im Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN (Neues PWN-Wörterbuch des Richtiges Polnisch) (w:) Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, red. L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 159–177. [Współautorka: Agnieszka Zygmunt].
Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814, Samuel Bogumił Linde (w:) Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/. [Witryna otwarta w 2011 r.].
Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969, red. Witold Doroszewski (w:) Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/. [Witryna otwarta w 2011 r. Współautor: Zygmunt Saloni].
Słownik języka polskiego, Warszawa 1978–1981, red. Mieczysław Szymczak (w:) Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/. [Witryna otwarta w 2011 r.].
Collocational images of Hungarians in Slavonic languages — research report (w:) Practical Applications of Linguistic Research, red. A. Obrębska. Łódź: Primum Verbum, 2012, s. 39–59. [Współautorzy: Ignacy Doliński, Jacek Duda, Milena Hebal-Jezierska].
Narodowy Korpus Języka Polskiego: geneza i dzień dzisiejszy (w:) Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa: PWN, 2012, s. 3–10. [Współautorzy: Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Rafał L. Górski, Marek Łaziński, Piotr Pęzik, Adam Przepiórkowski].
NKJP w oczach leksykografa (w:) Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa: PWN, 2012, s. 283–290.
Nowa witryna edukacyjna poświęcona leksykografii. Poradnik Językowy, 2012, nr 5, s. 86–88.
Obcość jako istotny element charakterystyki wyrazów zapożyczonych (w:) Sprache in Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 17–24.
Practical applications of the National Corpus of Polish. Prace Filologiczne LXIII, 2012, s. 231–239. [Współautorzy: Adam Przepiórkowski, Marek Łaziński, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Piotr Pęzik].
Proč jazz, nikoliv džez? Harmonie grafické podoby lexému a obsahu – jako jeden z činitelů ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek? (w:) Čeština v pohledu synchronním a diachronním, red. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. Praha: Karolinum, 2012, s. 371–375. [Współautorka: Milena Hebal-Jezierska].
Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969, red. W. Doroszewski. Poradnik Językowy, 2012, nr 5, s. 89–102. [Drukowana wersja artykułu z witryny Słowniki dawne i współczesne, zob. wyżej. Współautor: Zygmunt Saloni].
Normatywista na rozdrożu. Dwugłos w sprawie tzw. kryterium narodowego (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 1, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013, s. 141–148. Pobierz PDF (389 kB)
O zdaniach typu Rury przedziurawiły dzieci we współczesnej prasie polskiej. Poradnik Językowy, 2013, nr 4, s. 34–44.
Za mało czy dość? Dylemat leksykografa w dobie rewolucji informacyjnej (na przykładzie słowników frazeologicznych) (w:) Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, s. 9–16.
Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej (w:) Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 73–84. Pobierz PDF (196 kB)
Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814. Poradnik Językowy, 2014, nr 4, s. 86–92. [Drukowana wersja artykułu z witryny Słowniki dawne i współczesne, zob. wyżej].
Czego bronimy, broniąc języka? O możliwych przyczynach niechęci do wyrazów zapożyczonych. Poradnik Językowy, 2014, nr 5, s. 30–42.
Mieczysław Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978–1981. Poradnik Językowy, 2014, nr 7, s. 95–101. [Drukowana wersja artykułu z witryny Słowniki dawne i współczesne, zob. wyżej].
Praktyczny przewodnik po korpusie języka polskiego (w:) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. M. Hebal-Jezierska. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2014, s. 11–28. [Współautor: Rafał Górski].
The role of the form-meaning relationship in the process of loanword adaptation. Polonica XXXIV, 2014, s. 5–19. [Współautorka: Diana Svobodová].
Uprzejmy dystans. Analiza pewnej korespondencji (w:) Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2014, s. 27–33.
What can Lexicography Gain from Studies of Loanword Perception and Adaptation? (w:) Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen, red. A. Abel, Ch. Vettori, N. Ralli. Bolzano/Bozen: EURAC research, 2014, s. 981–991. [Współautorka: Milena Hebal-Jezierska].
Iconic effects in loanword adaptation (w:) Empirical Methods in Language Studies, red. K. Kosecki, J. Badio. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 259–269.
Wariancja graficzna w procesie adaptacji zapożyczeń. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXI, 2015, s. 141–152. [Współautorka: Milena Hebal-Jezierska].
Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim? Raport z badania ilościowego (w:) System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016, s. 149–162. [Współautorka: Diana Svobodová].
Nie nadużywać kropki (w:) Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi, red. M. Zaśko-Zielińska, M. Misiak, J. Kamieniecki, T. Piekot. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 477–484.
Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace. Bohemica Olomucensia VIII, 2016, nr 3, s. 50–59. [Współautorka: Diana Svobodová].
Witold Doroszewski jako leksykograf i leksykolog. Poradnik Językowy, 2016, nr 1, s. 18–30.
Computational distributional semantics and free associations: a comparison of two word-similarity models in a study of synonyms and lexical variants (w:) Empirical Methods in Language Studies, red. P. Pęzik, J. T. Waliński. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, s. 57–72. [Współautorzy: Marcin Tatjewski, Adrianna Kucińska, Joanna Rączaszek-Leonardi].
Siatka haseł słownika w epoce przedkorpusowej (na przykładzie Innego słownika języka polskiego PWN) (w:) Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii, red. J. Wawrzyńczyk, P. Wierzchoń. Warszawa: BEL Studio, 2017, s. 17–20.
Wolność w języku i jej granice (w:) Wolność i solidarność w języku i kulturze, red. A. Lica, Z. Lica. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 9–22.
Informacja fleksyjna w WSJP PAN (w:) Wielki słownik języka polskiego PAN: geneza, koncepcja, zasady opracowania, red. P. Żmigrodzki i in. Kraków: IJP PAN, 2018, s. 127–135.
Korzyści i problemy wynikające z „nadmiaru” danych językowych i z wielości metod ich analizy. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXIV, 2018, s. 23–30.
Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech (w:) Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology, red. P. Biały, B. Cetnarowska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 127–136. [Współautorka: Diana Svobodová].
O potrzebie wielości perspektyw w badaniach nad językiem (w:) Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, red. E. Wierzbicka-Piotrowska. Warszawa: ELIPSA, 2018, s. 33–42.
O proporcji kalk i zapożyczeń właściwych w polszczyźnie (w:) Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag, red. K. Witzlack-Makarevich. Berlin: Frank & Timme, 2018, s. 127–145. [Współautorka: Alicja Witalisz].
Prospects for Distinctive Synonym Dictionaries in the Light of New Research on Loanword Adaptation in Polish and Czech (w:) Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20. – 22. 4. 2016, red. B. Niševa i in. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018, s. 173–180.
Psychological Determinants of Linguistic Purism: National Identification, Conservatism, and Attitudes to Loanwords. Journal of Language and Social Psychology, 2018, nr 3, s. 365–375. [Współautorzy: Karolina Hansen, Michał Wypych, Michał Bilewicz].
Czego oczekiwać od nowego słownika poprawnej polszczyzny? (w:) Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberek. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2019, s. 26–36.
Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie. Język Polski XCIX, 2019, nr 3, s. 32–43.
Wyrazy nie giną, wyrazy odchodzą w niepamięć (w:) Język (w) transformacji, transformacja w języku, red. A. Frączek, A. Just. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, s. 9–26. Pobierz PDF (5124 kB)
Geszeft i landara: o przyczynach pejoratywizacji zapożyczeń. Białostockie Archiwum Językowe, 2020, nr 20, s. 33–43.
Nauczyciel sprawiedliwy. Refleksje językoznawcy (w:) Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin, red. W. Mokijenko, J. Tarsa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2020, s. 95–104.
Polish Translations of The Devil’s Dictionary by Ambrose Bierce. Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America, 2020, t. 41, nr 2, s. 177–196.
Językowe przejawy dyskryminacji (?) pieszych w Polsce (w:) Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021, s. 53–67.
Linguistic purism and loanword adaptation techniques: the case of Polish. Language Awareness, 2022, t. 31, nr 1, s. 95–116. [Współautorzy: Alicja Witalisz, Karolina Hansen].
Ikoniczne walory cech prozodycznych Lokomotywy Tuwima w recytacji Piotra Fronczewskiego. Poradnik Językowy, 2022, nr 6, s. 39–51.
Konszabelant: osobliwy transfer językowy. Język Polski CII, 2022, nr 4, s. 55–65.
English-sourced ordinal superlatives in contemporary Polish: An argument for the usefulness of syntactic loans. Prace Językoznawcze XXV, 2023, nr 3, s. 23–39.
Aktorska i amatorska: dwie interpretacje głosowe tego samego wiersza. Poradnik Językowy, 2023, nr 9, s. 16–30.

Recenzje

Słownik polskich form homonimicznych, oprac. T. Branicka, D. Buttler, J. Tokarski, E. Witan, red. D. Buttler. Polonica XII, 1986, s. 255–263. Pobierz TIF (858 kB)
M. Tomita, Efficient Parsing for Natural Languages: A Fast Algorithm for Practical Systems. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1986. Computational Linguistics 14, no 2, 1988, pp. 80–81.
Learning Real English with Collins Cobuild English Language Dictionary, ed. G. Fox and D. Kirby. Collins ELT. London and Glasgow, 1987 (w:) Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, red. Z. Saloni. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1989, s. 341–346. Pobierz TIF (352 kB)
U. Reyle, Ch. Rohrer (eds.), Natural Language Parsing and Linguistic Theories. Dodrecht: Reidel, 1988. Computational Linguistics 15, no 1, 1989, pp. 57.
R. J. Matthews, W. Demopoulos (eds.), Learnability and Linguistic Theories. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1989. Computational Linguistics 16, no 3, pp. 189.
R. Skousen, Analogical Modeling of Language. Computational Linguistics, 17, no 2, 1991, pp. 246–248.
P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Poradnik Językowy, 2004, nr 6, s. 82–87. Pobierz PDF (68 kB)
W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne. Poradnik Językowy, 2006, nr 5, s. 75–79.
M. Głowiński, Zła mowa. Poradnik Językowy, 2017, nr 2, s. 74–77.
M. Bielińska (red.), Leksykografia: słownik specjalistyczny. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2021, nr 6 (1), s. 328–335.

Pod redakcją

Maciej Czeszewski, Katarzyna Foremniak, Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych, red. M. Bańko, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ss. 350.
Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, red. M. Bańko, D. Kopcińska. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ss. 244.
Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/. [Witryna otwarta w 2011 r.].
Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk. Warszawa: PWN, 2012, ss. XVIII + 324.
Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie, red. M. Bańko, M. Czeszewski, J. Burzyński. [Witryna otwarta w 2014 r.].
Skryté přednosti přejatých slov – Ukryte zalety wyrazów obcych, red. D. Svobodová, M. Bańko. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, ss. 142.
Prace Filologiczne. Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu, LXXI, red. M. Bańko, H. Karaś. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, ss. 366.
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, red. M. Bańko, H. Karaś. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, ss. 280.
Wielki słownik języka polskiego PAN: geneza, koncepcja, zasady opracowania, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek. Kraków: IJP PAN, 2018, ss. 264.
Leksykografia w różnych kontekstach, red. M. Bańko, W. Decyk-Zięba, E. Rudnicka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 302.

Publikacje popularnonaukowe

Polszczyzna na co dzień. Warszawa: PWN, 2006, ss. xx + 812. [Koncepcja, organizacja i redakcja naukowa. Wydanie trzecie, powiększone, 2022].
Poprawnie po polsku, red. A. Sokół. Warszawa: PWN, 2007, ss. XII + 388. [Praca zbiorowa].
Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 16. [Współautorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Marek Łaziński].
Puryzm językowy. Academia, 2023, nr 2, s. 16–17.

Varia

Rzemiosło leksykografa. Wydawca, 1994, nr 11–12, s. 20–22. Pobierz TIF (372 kB)
W sprawie Dwóch suplementów. Język Polski LXXV, nr 1, 1995, s. 78–80.
Po co wydawać słownik wulgaryzmów. Wydawca, 1996, nr 11–12, s. 15–17. Pobierz TIF (214 kB)
Felietony w kwartalniku literackim Wyspa, od numeru 2011 (1) do numeru 2022 (2).
To tylko słowa. Dramatika, 2011, nr 5/6, s. 27.
„Gdyby...”. Antologia okresów warunkowych (w:) Worte und Wendungen. Texte für Erika Worbs mit Dank für zwei Jahrzehnte Germersheim, red. A. F. Kelletat, A. Meger. Berlin: SAXA Verlag, 2012, s. 20–23.
Porady językowe (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. 4, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 198–201.
Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Uwagi do uwag. Poradnik Językowy, 2015, nr 7, s. 120–121. [Współautorzy: Jan Burzyński, Maciej Czeszewski].
Basia Bańda, Onomatopeje. [Katalog wystawy akwarel inspirowanych Słownikiem onomatopei i podpisanych fragmentami haseł. Zielona Góra, 19 maja – 5 czerwca 2016].
Felietony w kwartalniku Przekrój, od numeru 3556/2017 do numeru 3574/2021 oraz 3581/2023.
Językowe refleksje w rocznicę Marca ’68. Z prof. Michałem Głowińskim rozmawia prof. Mirosław Bańko. Uniwersytet Warszawski, 2018, nr 2, s. 11–13.
Profesor Ewie Kołodziejek na jubileusz 25 lat językowej corridy (w:) Donum amicitiae. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz. Szczecin: volumina.pl, 2018, s. 23–24.
Felietony w miesięczniku W Podróż, od numeru 1 (32) do numeru 5 (36), 2020.
Poradnictwo językowe a uzus. Uwagi do uwag. Poradnik Językowy, 2023, nr 1, s. 96–97.

Porady językowe

Internetowa Poradnia Językowa PWN.

Inedita

Co język mówi o nas samych? Pobierz RTF.PDF (448 kB)
Czego nie wiedzą puryści. Pobierz RTF.PDF (445 kB)
Humor i powaga antysłowników. Pobierz RTF.PDF (647 kB)
Jak i po co badać język? Pobierz RTF.PDF (410 kB)
Język na pograniczu i pogranicza w języku. Pobierz RTF.PDF (288 kB)
Michała Głowińskiego słownik „złej mowy”. Pobierz RTF.PDF (336 kB)
Obce – nieobce. O wyrazach, które cudzoziemiec w polszczyźnie rozpozna, i takich, które zaskoczą go swoim pochodzeniem. Pobierz RTF.PDF (561 kB)
Znaki i rzeczy. Pobierz RTF.PDF (310 kB)